Hotel Alibaba***, Bratislava

Projekt: Hotel Alibaba***, Bratislava

– v spolupráci s Architekturatelier Skultety
viz md1viz md2

 

 

 

 

 

foto ml2
Vo výstavbe
foto ml1
Vo výstavbe